Biznes

Biznes

Fundacja w zakresie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ma na celu:

Wspieranie:

 • Przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców w wyborze najkorzystniejszej dla nich form działalności gospodarczej
 • Rozwoju i efektywności przedsiębiorstw
 • Rozwoju kompetencji miękkich i technicznych przedsiębiorców i ich pracowników
 • Promocji przedsiębiorstw i budowy marki
 • Zarządzania przedsiębiorstwem
 • Komunikacji, nawiązywania kontaktów, budowy zaufania przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstw w wychodzeniu na rynki zagraniczne

Organizowanie, wspieranie, prowadzenie i/lub finansowanie:

 • Konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji
 • Kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób fizycznych zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji,
 • Wspomagania rozwoju gospodarczego, zwiększenia inwestycji w Polsce, w tym rozwoju przedsiębiorczości wspólnot i społeczności lokalnych

Prezentowanie i promowanie:

 • Zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, zwłaszcza młodzieży, studentów i wolontariuszy z Polski, obcokrajowców oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski

Prowadzenie wszelkiej działalności:

 • Celem, której jest zwiększenie dostępności oraz poprawa, jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu
 • Pozwalającej na stworzenie możliwości polskim przedsiębiorcom, instytucjom, uczelniom, społeczności lokalnej do samodzielnego, bezpośredniego zaprezentowania, promowania swojego produktu poza granicami kraju
 • w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Prezes fundacji aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach Miasta Stołecznego Warszawy np SFoP Stołeczne Forum Przedsiębiorczości.