O fundacji

Informacje ogólne

„Międzynarodowa Fundacja Wspierania Kultury i Przedsiębiorczości – Biznes to Sztuka”
“International Fundation for Culture and Business Suport and Promotion – Business is an Art”
„Fondation Internationale pour la Culture et de l’Entrepreneuriat – Le Business est un Art”

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. ofundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną i została ustanowiona na czas nieokreślony.

Siedzibą Fundacji jest M. St. Warszawa

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz może współpracować z instytucjami zagranicznymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

ORGANY FUNDACJI

Organami Fundacji są Zgromadzenie oraz Zarząd Fundacji
Zgromadzenie zwoływane jest przez Fundatora nie rzadziej niż raz w roku.