O fundacji

„Międzynarodowa Fundacja Wspierania Kultury i Przedsiębiorczości – Biznes to Sztuka”
“International Fundation for Culture and Business Suport and Promotion – Business is an Art”
„Fondation Internationale pour la Culture et de l’Entrepreneuriat – Le Business est un Art”

 

Fundacja „Biznes to Sztuka” powstała w celu wspierania przedsiebiorców oraz artystów i ich zdrowego trybu życia.

Organizujemy wernisaże, szkolenia, warsztaty rozwojowe i merytoryczne z różnych zakresów.

Naszą misją jest wspieranie, inspirowanie, łączenie biznesów.

Dodatkowo rozwijamy świadomość dotyczącą aromaterapii w Polsce.

Celami Fundacji w zakresie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI są:

Wspieranie:

 • Przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców w wyborze najkorzystniejszej dla nich form działalności gospodarczej
 • Rozwoju i efektywności przedsiębiorstw
 • Rozwoju kompetencji miękkich i technicznych przedsiębiorców i ich pracowników
 • Promocji przedsiębiorstw i budowy marki
 • Zarządzania przedsiębiorstwem
 • Komunikacji, nawiązywania kontaktów, budowy zaufania przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstw w wychodzeniu na rynki zagraniczne

Organizowanie, wspieranie, prowadzenie i/lub finansowanie:

 • Konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji
 • Kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób fizycznych zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji,
 • Wspomagania rozwoju gospodarczego, zwiększenia inwestycji w Polsce, w tym rozwoju przedsiębiorczości wspólnot i społeczności lokalnych

Prezentowanie i promowanie:

 • Zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, zwłaszcza młodzieży, studentów i wolontariuszy z Polski, obcokrajowców oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski

Prowadzenie wszelkiej działalności:

 • Celem, której jest zwiększenie dostępności oraz poprawa, jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu
 • Pozwalającej na stworzenie możliwości polskim przedsiębiorcom, instytucjom, uczelniom, społeczności lokalnej do samodzielnego, bezpośredniego zaprezentowania, promowania swojego produktu poza granicami kraju
 • w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Prezes fundacji aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach Miasta Stołecznego Warszawy np SFoP Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. 

 

Celami Fundacji w dziedzinie KULTURY są:

Wspieranie:

 • Promocji polskiej kultury w kraju i za granicą,
 • Sprzedaży prac polskich artystów w Polsce i za granicą

Organizowanie, wspieranie, prowadzenie i/lub finansowanie:

 • Rankingów, konkursów promujących ideę połączenia sztuki i biznesu oraz innych celów statutowych Fundacji
 • Spotkań, imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym, promujących kulturę oraz edukację, wzmacniających wszechstronny rozwój społeczeństwa
 • Tworzenia warunków rozwoju naukowego i osobowościowego młodych pokoleń wybierających, jako swoją drogę zawodową pracę na obszarze biznesu, sztuki, ekologii i zdrowia

Prezentowanie i promowanie:

 • Wolontariatu wśród społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród osób polskiego pochodzenia zamieszkujących zagranicą na rzecz promocji Polski
 • Działalności artystycznej ukierunkowanej na promocję Polski na świecie
 • Polski za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego
 • Działalności zwiększającej obecność Polski w zagranicznych mediach, jako atrakcyjnego celu podróży

Propagowanie i wspieranie:

 • Współpracy z szeroko rozumianymi mediami na całym świecie w celu promocji Polski

Świadczenie pomocy:

 • W roli ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego

 

Celami Fundacji w zakresie ZDROWIA są:

Propagowanie i wspieranie:

 • Prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i studentów
 • zdrowego trybu życia z uwzględnieniem roli ekologicznej zdrowej żywności, zbilansowanej diety, sportu oraz wykorzystaniem naturalnych metod zarządzania stresem, zapobiegania depresji i chorobom cywilizacyjnym

Wspieranie:

 • Polskiego rolnictwa, zwłaszcza ekologicznego, oraz polskiej agroturystyki
 • Wytwarzania, ochrony i promocji żywności wysokiej jakości
 • Holistycznego podejścia do zdrowia w myśl idei ”zdrowy przedsiębiorca to efektywniej działająca firma”
 • Rodziców z dziećmi z problemami żywieniowymi

Promowanie:

 • Dobrych praktyk w dziedzinie zdrowia, żywności, medycyny, ochrony środowiska

Prowadzenie wszelkiej działalności:

 • celem, której jest poprawa stanu środowiska naturalnego i jego ochrona, promocja zdrowego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej, szkoleniowej oraz działań rekultywacyjnych
 • Na rzecz ekologii, zdrowia i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji
 • Na rzecz promocji zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej
 • Na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • W zakresie sportu osób niepełnosprawnych

Świadczenie pomocy:

 • Eksperckiej z zakresu zdrowego trybu życia, medycyny, rolnictwa, ochrony środowiska